Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Nama Ramayanam

monthly_panchang

Namaramayanam

॥Balakandah॥

Shuddhabrahmaparatpara Ram॥1॥
Kalatmakaparameshwara Ram॥2॥
Sheshatalpasukhanidrita Ram॥3॥
Brahmadyamaraprarthita Ram॥4॥
Chandakiranakulamandana Ram॥5॥
Shrimaddasharathanandana Ram॥6॥
Kausalyasukhavardhana Ram॥7॥
Vishwamitrapriyadhana Ram॥8॥
Ghoratatakaghataka Ram॥9॥
Marichadinipataka Ram॥10॥
Kaushikamakhasamrakshaka Ram॥11॥
Shrimadahalyoddharaka Ram॥12॥
Gautamamunisampujita Ram॥13॥
Suramuniwaraganasamstuta Ram॥14॥
Navikadhavitamridupada Ram॥15॥
Mithilapurajanamohaka Ram॥16॥
Videhamanasaranjaka Ram॥17॥
1
Tryambakakarmukabhanjaka Ram॥18॥
Sitarpitawaramalika Ram॥19॥
Kritavaivahikakautuka Ram॥20॥
Bhargavadarpavinashaka Ram॥21॥
Shrimadayodhyapalaka Ram॥22॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Ayodhyakandah॥

Aganitagunaganabhushita Ram॥23॥
Avanitanayakamita Ram॥24॥
Rakachandrasamanana Ram॥25॥
Pitrivakyashritakanana Ram॥26॥
Priyaguhaviniveditapada Ram॥27॥
Tatkshalitanijamridupada Ram॥28॥
Bharadwajamukhanandaka Ram॥29॥
Chitrakutadriniketana Ram॥30॥
Dasharathasantatachintita Ram॥31॥
Kaikeyitanayarthita Ram॥32॥
2
Virachitanijapitrikarmaka Ram॥33॥
Bharatarpitanijapaduka Ram॥34॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Aranyakandah॥

Dandakavanajanapavana Ram॥35॥
Dushtaviradhavinashana Ram॥36॥
Sharabhangasutikshnarchita Ram॥37॥
Agastyanugrahavardhita Ram॥38॥
Gridhradhipasamsevita Ram॥39॥
Panchawatitatasusthita Ram॥40॥
Shurpanakhartividhayaka Ram॥41॥
Kharadushanamukhasudaka Ram॥42॥
Sitapriyaharinanuga Ram॥43॥
Marichartikridashuga Ram॥44॥
Vinashtasitanveshaka Ram॥45॥
Gridhradhipagatidayaka Ram॥46॥
Shabaridattaphalashana Ram॥47॥
3
Kabandhabahuchchhedaka Ram॥48॥
Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Kishkindhakandah॥

Hanumatsewitanijapada Ram॥49॥
Natasugrivabhishtada Ram॥50॥
Garvitawalisamharaka Ram॥51॥
Vanaradutapreshaka Ram॥52॥
Hitakaralakshmanasamyuta Ram॥53॥
Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Sunderkandah॥

Kapiwarasantatasamsmrita Ram॥54॥
Tadgativighnadhvamsaka Ram॥55॥
Sitapranadharaka Ram॥56॥
Dushtadashananadushita Ram॥57॥
Shishtahanumadbhushita Ram॥58॥
Sitaveditakakavana Ram॥59॥
4
Kritachudamanidarshana Ram॥60॥
Kapiwaravachanashwasita Ram॥61॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Yuddhakandah॥

Ravananidhanaprasthita Ram॥62॥
Vanarasainyasamavrita Ram॥63॥
Shoshitasaridisharthita Ram॥64॥
Vibhishanabhayadayaka Ram॥65॥
Parvatasetunibandhaka Ram॥66॥
Kumbhakarnashirachchhedaka Ram॥67॥
Rakshasasanghavimardaka Ram॥68॥
Ahimahiravanacharana Ram॥69॥
Samhritadashamukharavana Ram॥70॥
Vidhibhavamukhasurasamstuta Ram॥71॥
Khasthitadasharathavikshita Ram॥72॥
Sitadarshanamodita Ram॥73॥
Abhishiktavibhishananata Ram॥74॥
Pushpakayanarohana Ram॥75॥
5

Bharadwajadinishevana Ram॥76॥
Bharatapranapriyakara Ram॥77॥
Saketapuribhushana Ram॥78॥
Sakalaswiyasamanata Ram॥79॥
Ratnalasatpithasthita Ram॥80॥
Pattabhishekalankrita Ram॥81॥
Parthivakulasammanita Ram॥82॥
Vibhishanarpitarangaka Ram॥83॥
Kishakulanugrahakara Ram॥84॥
Sakalajivasamrakshaka Ram॥85॥
Samastalokadharaka Ram॥86॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Uttarakandah॥

Agatamuniganasamstuta Ram॥87॥
Vishrutadashakanthodbhava Ram॥88॥
Sitalingananirvrita Ram॥89॥
6
Nitisurakshitajanapada Ram॥90॥
Vipinatyajitajanakaja Ram॥91॥
Karitalavanasuravadha Ram॥92॥
Swargatashambukasamstuta Ram॥93॥
Swatanayakushalavanandita Ram॥94॥
Ashwamedhakratudikshita Ram॥95॥
Kalaveditasurapada Ram॥96॥
Ayodhyakajanamuktida Ram॥97॥
Vidhimukhavibudhanandaka Ram॥98॥
Tejomayanijarupaka Ram॥99॥
Samsritibandhavimochaka Ram॥100॥
Dharmasthapanatatpara Ram॥101॥
Bhaktiparayanamuktida Ram॥102॥
Sarvacharacharapalaka Ram॥103॥
Sarvabhavamayavaraka Ram॥104॥
Vaikunthalayasamsthita Ram॥105॥
Nityanandapadasthita Ram॥106॥
7
Ram Ram Jaya Raja Ram॥107॥
Ram Ram Jaya Sita Ram॥108॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Iti Namaramayanam Sampurnam॥


8

Nama Ramayanam

Namaramayanam

॥Balakandah॥

Shuddhabrahmaparatpara Ram॥1॥
Kalatmakaparameshwara Ram॥2॥
Sheshatalpasukhanidrita Ram॥3॥
Brahmadyamaraprarthita Ram॥4॥
Chandakiranakulamandana Ram॥5॥
Shrimaddasharathanandana Ram॥6॥
Kausalyasukhavardhana Ram॥7॥
Vishwamitrapriyadhana Ram॥8॥
Ghoratatakaghataka Ram॥9॥
Marichadinipataka Ram॥10॥
Kaushikamakhasamrakshaka Ram॥11॥
Shrimadahalyoddharaka Ram॥12॥
Gautamamunisampujita Ram॥13॥
Suramuniwaraganasamstuta Ram॥14॥
Navikadhavitamridupada Ram॥15॥
Mithilapurajanamohaka Ram॥16॥
Videhamanasaranjaka Ram॥17॥
Tryambakakarmukabhanjaka Ram॥18॥
Sitarpitawaramalika Ram॥19॥
Kritavaivahikakautuka Ram॥20॥
Bhargavadarpavinashaka Ram॥21॥
Shrimadayodhyapalaka Ram॥22॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Ayodhyakandah॥

Aganitagunaganabhushita Ram॥23॥
Avanitanayakamita Ram॥24॥
Rakachandrasamanana Ram॥25॥
Pitrivakyashritakanana Ram॥26॥
Priyaguhaviniveditapada Ram॥27॥
Tatkshalitanijamridupada Ram॥28॥
Bharadwajamukhanandaka Ram॥29॥
Chitrakutadriniketana Ram॥30॥
Dasharathasantatachintita Ram॥31॥
Kaikeyitanayarthita Ram॥32॥
Virachitanijapitrikarmaka Ram॥33॥
Bharatarpitanijapaduka Ram॥34॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Aranyakandah॥

Dandakavanajanapavana Ram॥35॥
Dushtaviradhavinashana Ram॥36॥
Sharabhangasutikshnarchita Ram॥37॥
Agastyanugrahavardhita Ram॥38॥
Gridhradhipasamsevita Ram॥39॥
Panchawatitatasusthita Ram॥40॥
Shurpanakhartividhayaka Ram॥41॥
Kharadushanamukhasudaka Ram॥42॥
Sitapriyaharinanuga Ram॥43॥
Marichartikridashuga Ram॥44॥
Vinashtasitanveshaka Ram॥45॥
Gridhradhipagatidayaka Ram॥46॥
Shabaridattaphalashana Ram॥47॥
Kabandhabahuchchhedaka Ram॥48॥
Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Kishkindhakandah॥

Hanumatsewitanijapada Ram॥49॥
Natasugrivabhishtada Ram॥50॥
Garvitawalisamharaka Ram॥51॥
Vanaradutapreshaka Ram॥52॥
Hitakaralakshmanasamyuta Ram॥53॥
Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Sunderkandah॥

Kapiwarasantatasamsmrita Ram॥54॥
Tadgativighnadhvamsaka Ram॥55॥
Sitapranadharaka Ram॥56॥
Dushtadashananadushita Ram॥57॥
Shishtahanumadbhushita Ram॥58॥
Sitaveditakakavana Ram॥59॥
Kritachudamanidarshana Ram॥60॥
Kapiwaravachanashwasita Ram॥61॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Yuddhakandah॥

Ravananidhanaprasthita Ram॥62॥
Vanarasainyasamavrita Ram॥63॥
Shoshitasaridisharthita Ram॥64॥
Vibhishanabhayadayaka Ram॥65॥
Parvatasetunibandhaka Ram॥66॥
Kumbhakarnashirachchhedaka Ram॥67॥
Rakshasasanghavimardaka Ram॥68॥
Ahimahiravanacharana Ram॥69॥
Samhritadashamukharavana Ram॥70॥
Vidhibhavamukhasurasamstuta Ram॥71॥
Khasthitadasharathavikshita Ram॥72॥
Sitadarshanamodita Ram॥73॥
Abhishiktavibhishananata Ram॥74॥
Pushpakayanarohana Ram॥75॥

Bharadwajadinishevana Ram॥76॥
Bharatapranapriyakara Ram॥77॥
Saketapuribhushana Ram॥78॥
Sakalaswiyasamanata Ram॥79॥
Ratnalasatpithasthita Ram॥80॥
Pattabhishekalankrita Ram॥81॥
Parthivakulasammanita Ram॥82॥
Vibhishanarpitarangaka Ram॥83॥
Kishakulanugrahakara Ram॥84॥
Sakalajivasamrakshaka Ram॥85॥
Samastalokadharaka Ram॥86॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Uttarakandah॥

Agatamuniganasamstuta Ram॥87॥
Vishrutadashakanthodbhava Ram॥88॥
Sitalingananirvrita Ram॥89॥
Nitisurakshitajanapada Ram॥90॥
Vipinatyajitajanakaja Ram॥91॥
Karitalavanasuravadha Ram॥92॥
Swargatashambukasamstuta Ram॥93॥
Swatanayakushalavanandita Ram॥94॥
Ashwamedhakratudikshita Ram॥95॥
Kalaveditasurapada Ram॥96॥
Ayodhyakajanamuktida Ram॥97॥
Vidhimukhavibudhanandaka Ram॥98॥
Tejomayanijarupaka Ram॥99॥
Samsritibandhavimochaka Ram॥100॥
Dharmasthapanatatpara Ram॥101॥
Bhaktiparayanamuktida Ram॥102॥
Sarvacharacharapalaka Ram॥103॥
Sarvabhavamayavaraka Ram॥104॥
Vaikunthalayasamsthita Ram॥105॥
Nityanandapadasthita Ram॥106॥
Ram Ram Jaya Raja Ram॥107॥
Ram Ram Jaya Sita Ram॥108॥
Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Iti Namaramayanam Sampurnam॥


Chat btn