• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Rinmochan Mangal Stotram

monthly_panchang

Rinmochan Mangal Stotram

Mangalo bhoomi puthrascha runahartha dana pradha,
Sthirasanomaha kaya sarva karma virodhaka. ||1||
Lohitho, lohithakshascha Samagaanam krupakara,
Dharathmaja kujo, bhoumo, bhoothidho, bhoominandana. ||2||
Angarako yamaschaiva sarvarogapaharka,
Vrushte kartha aapahartha cha sarva kama phala pradha. ||3||
Yethani kuja namani nithyam ya sradhaya padeth,
Runam na jayathethasya danam seegramavapunuyath. ||4||
Darani garbha sambhootham, vidhyut kanthi sama prabham,
Kumaram shakthi hasthamchamangalam pranamamyaham. ||5||
Sthothram angarakasyethathpadaneeyam sada nrubhi,
Na thesham bhoumaja peeda swalpapi bhavathi kwachith. ||6||
Angaraka maha bhaga Bhagawan baktha vathsalam,
Thwam namami mamasesham runamasu vinasaya. ||7||
Runa rogadhi daridryam ye chanye hyapamruthyuve,
Bhaya klesa manasthapa nasyanthu mama sarvadha. ||8||
Athi vakra duraradhya bhoga muktha jithathmana,
1
Thushto dadhasi samrajyam rushto harasi thath kshanath. ||9||
Virinchi sakra vishnunaam manushyanam thu kaa katha,
Thenathwam sarva sathvena graham rajo maha bala. ||10||
Puthran dehi danam dehi thwamasmi saranagatha,
Runa daridrya dukhena shathrunaam cha bhayath thatha. ||11||
Yebhir dwadasabhi slokai ya sthouthi cha darasutham,
Mahatheem sriyamapnothi hyaparo danadho yuva. ||12||

2

Rinmochan Mangal Stotram

Rinmochan Mangal Stotram

Mangalo bhoomi puthrascha runahartha dana pradha,
Sthirasanomaha kaya sarva karma virodhaka. ||1||
Lohitho, lohithakshascha Samagaanam krupakara,
Dharathmaja kujo, bhoumo, bhoothidho, bhoominandana. ||2||
Angarako yamaschaiva sarvarogapaharka,
Vrushte kartha aapahartha cha sarva kama phala pradha. ||3||
Yethani kuja namani nithyam ya sradhaya padeth,
Runam na jayathethasya danam seegramavapunuyath. ||4||
Darani garbha sambhootham, vidhyut kanthi sama prabham,
Kumaram shakthi hasthamchamangalam pranamamyaham. ||5||
Sthothram angarakasyethathpadaneeyam sada nrubhi,
Na thesham bhoumaja peeda swalpapi bhavathi kwachith. ||6||
Angaraka maha bhaga Bhagawan baktha vathsalam,
Thwam namami mamasesham runamasu vinasaya. ||7||
Runa rogadhi daridryam ye chanye hyapamruthyuve,
Bhaya klesa manasthapa nasyanthu mama sarvadha. ||8||
Athi vakra duraradhya bhoga muktha jithathmana,
Thushto dadhasi samrajyam rushto harasi thath kshanath. ||9||
Virinchi sakra vishnunaam manushyanam thu kaa katha,
Thenathwam sarva sathvena graham rajo maha bala. ||10||
Puthran dehi danam dehi thwamasmi saranagatha,
Runa daridrya dukhena shathrunaam cha bhayath thatha. ||11||
Yebhir dwadasabhi slokai ya sthouthi cha darasutham,
Mahatheem sriyamapnothi hyaparo danadho yuva. ||12||

Chat btn