Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Rinmukti Ganesh Stotram

monthly_panchang

Rinmukti Shri Ganesh Stotram

|| Viniyoga ||
Om Asya Srirnavimocana mahaganapati-stotramantrasya
sukracarya rsih rnavimocana mahaganapatirdevata
anustup chandah rnavimocanamahaganapatiprityarthe jape viniyogah.
|| Stotra patha ||
Om smarami devadevesam vakratuntam mahabalam.
Sataksaram krpasindhum namami rnamuktaye.1.
Mahaganapatim vande mahasetum mahabalam.
Ekamevadvitiyam tu namami rnamuktaye.2.
Ekaksaram tvekadantamekam brahma sanatanam.
Mahavighnaharam devam namami rnamuktaye.3.
Suklambaram suklavarnam suklagandhanulepanam.
Sarvasuklamayam devam namami rnamuktaye.4.
Raktambaram raktavarnam raktagandhanulepanam.
Raktapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.5.
Krsnambaram krsnavarnam krsnagandhanulepanam.
Krsnayajñopavitam ca namami rnamuktaye.6.
1
Pitambaram pitavarna pitagandhanulepanam.
Pitapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.7.
Sarvatmakam sarvavarnam sarvagandhanulepanam..
Sarvapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.8.
Etad rnaharam stotram trisandhyam yah pathennarah.
Sanmasabhyantare tasya rnacchedo na sansayah.9.
Sahasradasakam krtva rnamukto dhani bhavet.

.Iti rudrayamale rnamukti sri ganesastotram sampurnam.

2

Rinmukti Ganesh Stotram

Rinmukti Shri Ganesh Stotram

|| Viniyoga ||
Om Asya Srirnavimocana mahaganapati-stotramantrasya
sukracarya rsih rnavimocana mahaganapatirdevata
anustup chandah rnavimocanamahaganapatiprityarthe jape viniyogah.
|| Stotra patha ||
Om smarami devadevesam vakratuntam mahabalam.
Sataksaram krpasindhum namami rnamuktaye.1.
Mahaganapatim vande mahasetum mahabalam.
Ekamevadvitiyam tu namami rnamuktaye.2.
Ekaksaram tvekadantamekam brahma sanatanam.
Mahavighnaharam devam namami rnamuktaye.3.
Suklambaram suklavarnam suklagandhanulepanam.
Sarvasuklamayam devam namami rnamuktaye.4.
Raktambaram raktavarnam raktagandhanulepanam.
Raktapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.5.
Krsnambaram krsnavarnam krsnagandhanulepanam.
Krsnayajñopavitam ca namami rnamuktaye.6.
Pitambaram pitavarna pitagandhanulepanam.
Pitapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.7.
Sarvatmakam sarvavarnam sarvagandhanulepanam..
Sarvapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.8.
Etad rnaharam stotram trisandhyam yah pathennarah.
Sanmasabhyantare tasya rnacchedo na sansayah.9.
Sahasradasakam krtva rnamukto dhani bhavet.

.Iti rudrayamale rnamukti sri ganesastotram sampurnam.

Chat btn