• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Nag Stotram

monthly_panchang

॥Nag Stotram॥

Brahma Loke Cha Ye Sarpah Sheshanagah Purogamah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥1॥
Vishnu Loke Cha Ye Sarpah Vasuki Pramukhashchaye।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥2॥
Rudra Loke Cha Ye Sarpah Takshakah Pramukhakhastatha।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥3॥
Khandavasya Tatha Dahe Swargancha Ye Cha Samashritah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥4॥
Sarpa Satre Cha Ye Sarpah Asthikenabhi Rakshitah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥5॥
Pralaye Chaiva Ye Sarpah Karkota Pramukhashchaye।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥6॥
Dharma Loke Cha Ye Sarpah Vaitaranyam Samashritah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥7॥
Ye Sarpah Parvata Yeshu Dhari Sandhishu Sansthita।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥8॥
Grame Va Yadi Varanye Ye Sarpah Pracharanti Cha।
1
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥9॥
Prithivyam Chaiva Ye Sarpah Ye Sarpah Bila Sansthita।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥10॥
Rasatale Cha Ye Sarpah Anantadi Mahabalah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥11॥

2

॥Nag Stotram॥

Brahma Loke Cha Ye Sarpah Sheshanagah Purogamah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥1॥
Vishnu Loke Cha Ye Sarpah Vasuki Pramukhashchaye।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥2॥
Rudra Loke Cha Ye Sarpah Takshakah Pramukhakhastatha।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥3॥
Khandavasya Tatha Dahe Swargancha Ye Cha Samashritah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥4॥
Sarpa Satre Cha Ye Sarpah Asthikenabhi Rakshitah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥5॥
Pralaye Chaiva Ye Sarpah Karkota Pramukhashchaye।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥6॥
Dharma Loke Cha Ye Sarpah Vaitaranyam Samashritah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥7॥
Ye Sarpah Parvata Yeshu Dhari Sandhishu Sansthita।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥8॥
Grame Va Yadi Varanye Ye Sarpah Pracharanti Cha।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥9॥
Prithivyam Chaiva Ye Sarpah Ye Sarpah Bila Sansthita।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥10॥
Rasatale Cha Ye Sarpah Anantadi Mahabalah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥11॥

Chat btn