monthly_panchang

Shiva Ashtakam

Shri Shiva Ashtakam

Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham, Jagannathanatham Sadanandabhajam
Bhavadbhavya Bhuteshvaram Bhutanatham, Shivam Shankaram Shambhumishanamide 1
Gale Rundamalam Tanau Sarpajalam, Mahakalakalam Ganeshadhipalam
Jatajutabhangottarangairvishalam Shivam, Shankaram Shambhumishanamide 2
Mudamakaram Mandanam Mandayantam, Mahamandala Bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam Mahamohaharam, Shivam Shankaram Shambhumishanamide 3
Vatadho Nivasam Mahattattahasam, Mahapapanasham Sadasuprakasham
Girisham Ganesham Suresham Mahesham, Shivamshankaram Shambhumishanamide 4
Girindratmajasangrahitardhadeham, Girau Sansthitam Sarvada Sannageham
Parabrahma Brahmadibhirvandhyamanam, Shivam Shankaram Shambhumishanamide 5
Kapalam Trishulam Karabhyam Dadhanam, Padambhojanamraya Kamam Dadanam
Balivardayanam Suranam Pradhanam, Shivam Shankaram Shambhumishanamide 6
Sharachchandragatram Gunananda Patram, Trinetram Pavitram Dhaneshasya Mitram
Aparnakalatram Charitram Vichitram, Shivam Shankaram Shambhumishanamide 7
Haramsarpaharam Chitabhuviharam, Bhavamvedasaram Sadanirvikaram
Smashaanevadantam Manojamdahantam, Shivamshankaram Shambhumishanamide 8
Stavam Yah Prabhate Narah Shulapane, Patheth Stotraratnam Vhaprapyaratnam
Sputram Sudhyanam Sumitram Kalatram, Vichitrai Samaradya Moksham Prayati 9

Share

share

hindi
english
flower