monthly_panchang

Shankaracharya Krit Shiva Ashtakam

Shiva Ashtakam

Thasmai nama parama karana karanaya,
Deepthojjwalitha pingala lochanaya,
Nagendra hara krutha kundala bhooshanaya,
Brahmendra Vishnu varadaya Nama Shivaya. 1

Srimath prasanna sasi pannaga bhooshanaya,
Shailendraja vadana chumbitha lochanaya,
Kailasa mandara mahendra nikethanaya,
Loka trayarthi haranaya nama shivaya. 2

Padmavadatha mani kundala govrushaya,
Krishnagaru prachura chandana charchithaya,
Basamanushaktha vikachothpala mallikaya,
Neelabhja kanda sadrusaya namashivaya. 3

Lambathsa pingala jata makutothkataya,
Damshtra karala vikatothkata bhairavaya,
Vyagara jinambaradharaya manoharaya,
Trilokya natha namithaya namashivaya. 4

Daksha prajapathi maha makha nasanaya,
Kshipram maha Tripura dhanava gathanaya,
Brahmorjithordhwaga karoti nikrunthanaya,
Yogaya, yoganamithaya namashivaya. 5

Samsara srushti ghatana parivarthanaya,
Raksha pisacha gana sidha samakulaya,
Sidhoragagraha ganendra nishevithaya,
Sardhoola charma vasanaya Nama Shivaya. 6

Basmanga raga krutha roopa manoharaya,
Soumyaavadatha vanamasrithamasrithaya,
Gowri kataksha nayanardha nireekshnaya,
Go ksheera dhara davalaya nama shivaya. 7

Adithya Soma Varuna anila sevithaya,
Yagnagni hothra vara dhooma nikethanaya,
Rik sama veda munibhi sthuthi samyuthaya,
Gopaya gopa namithaa nama shivaya. 8

Shivashtakamidham punyam ya padeth shiva sannidhou,
Shivalokamapnothi shivena saha modhathe.

Share

share

hindi
english
flower