• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Shankaracharya Krit Shiva Ashtakam

monthly_panchang

Shiva Ashtakam

Thasmai nama parama karana karanaya,
Deepthojjwalitha pingala lochanaya,
Nagendra hara krutha kundala bhooshanaya,
Brahmendra Vishnu varadaya Nama Shivaya. 1
Srimath prasanna sasi pannaga bhooshanaya,
Shailendraja vadana chumbitha lochanaya,
Kailasa mandara mahendra nikethanaya,
Loka trayarthi haranaya nama shivaya. 2
Padmavadatha mani kundala govrushaya,
Krishnagaru prachura chandana charchithaya,
Basamanushaktha vikachothpala mallikaya,
Neelabhja kanda sadrusaya namashivaya. 3
Lambathsa pingala jata makutothkataya,
Damshtra karala vikatothkata bhairavaya,
Vyagara jinambaradharaya manoharaya,
Trilokya natha namithaya namashivaya. 4
Daksha prajapathi maha makha nasanaya,
1
Kshipram maha Tripura dhanava gathanaya,
Brahmorjithordhwaga karoti nikrunthanaya,
Yogaya, yoganamithaya namashivaya. 5
Samsara srushti ghatana parivarthanaya,
Raksha pisacha gana sidha samakulaya,
Sidhoragagraha ganendra nishevithaya,
Sardhoola charma vasanaya Nama Shivaya. 6
Basmanga raga krutha roopa manoharaya,
Soumyaavadatha vanamasrithamasrithaya,
Gowri kataksha nayanardha nireekshnaya,
Go ksheera dhara davalaya nama shivaya. 7
Adithya Soma Varuna anila sevithaya,
Yagnagni hothra vara dhooma nikethanaya,
Rik sama veda munibhi sthuthi samyuthaya,
Gopaya gopa namithaa nama shivaya. 8
Shivashtakamidham punyam ya padeth shiva sannidhou,
Shivalokamapnothi shivena saha modhathe.
2

Shankaracharya Krit Shiva Ashtakam

Shiva Ashtakam

Thasmai nama parama karana karanaya,
Deepthojjwalitha pingala lochanaya,
Nagendra hara krutha kundala bhooshanaya,
Brahmendra Vishnu varadaya Nama Shivaya. 1
Srimath prasanna sasi pannaga bhooshanaya,
Shailendraja vadana chumbitha lochanaya,
Kailasa mandara mahendra nikethanaya,
Loka trayarthi haranaya nama shivaya. 2
Padmavadatha mani kundala govrushaya,
Krishnagaru prachura chandana charchithaya,
Basamanushaktha vikachothpala mallikaya,
Neelabhja kanda sadrusaya namashivaya. 3
Lambathsa pingala jata makutothkataya,
Damshtra karala vikatothkata bhairavaya,
Vyagara jinambaradharaya manoharaya,
Trilokya natha namithaya namashivaya. 4
Daksha prajapathi maha makha nasanaya,
Kshipram maha Tripura dhanava gathanaya,
Brahmorjithordhwaga karoti nikrunthanaya,
Yogaya, yoganamithaya namashivaya. 5
Samsara srushti ghatana parivarthanaya,
Raksha pisacha gana sidha samakulaya,
Sidhoragagraha ganendra nishevithaya,
Sardhoola charma vasanaya Nama Shivaya. 6
Basmanga raga krutha roopa manoharaya,
Soumyaavadatha vanamasrithamasrithaya,
Gowri kataksha nayanardha nireekshnaya,
Go ksheera dhara davalaya nama shivaya. 7
Adithya Soma Varuna anila sevithaya,
Yagnagni hothra vara dhooma nikethanaya,
Rik sama veda munibhi sthuthi samyuthaya,
Gopaya gopa namithaa nama shivaya. 8
Shivashtakamidham punyam ya padeth shiva sannidhou,
Shivalokamapnothi shivena saha modhathe.
Chat btn