Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Krishan Ashtakam

monthly_panchang

॥Atha Shri Krishan ashtakam॥

Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanura Mardanam।
Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum॥1॥
Atasi Pushpa Sankasham Hara Nupura Shobhitam।
Ratna Kankana Keyuram Krishnam Vande Jagadgurum॥2॥
Kutilalaka Samyuktam Purnachandra Nibhananam।
Vilasat Kundaladharam Krishnam Vande Jagadgurum॥3॥
Mandara Gandha Samyuktam Charuhasam Chaturbhujam।
Barhi Pinchhava Chudangam Krishnam Vande Jagadgurum॥4॥
Utphulla Padmapatraksham Nila Jimuta Sannibham।
Yadavanam Shiroratnam Krishnam Vande Jagadgurum॥5॥
Rukmini Keli Samyuktam Pitambara Sushobhitam।
Avapta Tulasi Gandham Krishnam Vande Jagadgurum॥6॥
Gopikanam Kuchadvandva Kumkumankita Vakshasam।
Shriniketam Maheshvasam Krishnam Vande Jagadgurum॥7॥
Shrivatsankam Mahoraskam Vanamala Virajitam।
Shankhachakradharam Devam Krishnam Vande Jagadgurum॥8॥
Krishnashtaka Midam Punyam Pratarutthaya Yah Pathet।
1
Kotijanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati॥
॥Iti Shri Krishnashtakam Sampurnam॥

2

Krishan Ashtakam

॥Atha Shri Krishan ashtakam॥

Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanura Mardanam।
Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum॥1॥
Atasi Pushpa Sankasham Hara Nupura Shobhitam।
Ratna Kankana Keyuram Krishnam Vande Jagadgurum॥2॥
Kutilalaka Samyuktam Purnachandra Nibhananam।
Vilasat Kundaladharam Krishnam Vande Jagadgurum॥3॥
Mandara Gandha Samyuktam Charuhasam Chaturbhujam।
Barhi Pinchhava Chudangam Krishnam Vande Jagadgurum॥4॥
Utphulla Padmapatraksham Nila Jimuta Sannibham।
Yadavanam Shiroratnam Krishnam Vande Jagadgurum॥5॥
Rukmini Keli Samyuktam Pitambara Sushobhitam।
Avapta Tulasi Gandham Krishnam Vande Jagadgurum॥6॥
Gopikanam Kuchadvandva Kumkumankita Vakshasam।
Shriniketam Maheshvasam Krishnam Vande Jagadgurum॥7॥
Shrivatsankam Mahoraskam Vanamala Virajitam।
Shankhachakradharam Devam Krishnam Vande Jagadgurum॥8॥
Krishnashtaka Midam Punyam Pratarutthaya Yah Pathet।
Kotijanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati॥
॥Iti Shri Krishnashtakam Sampurnam॥

Chat btn