Shri Suktam

monthly_panchang

॥Shri Suktam॥

Harih Om Hirannya-Varnnaam Harinniim Suvarnna-Rajata-Srajaam ।
Candraam Hirannmayiim
Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥1॥
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Vindeyam
Gaam-Ashvam Purussaan-Aham ॥2॥
Ashva-Puurvaam Ratha-Madhyaam Hastinaada-Prabodhiniim ।
Shriyam Deviim-Upahvaye Shriirmaa Devii Jussataam ॥3॥
Kaam So-Smitaam Hirannya-Praakaaraam-Aardraam Jvalantiim Trptaam Tarpayantiim ।
Padme Sthitaam Padma-Varnnaam
Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥4॥
Prabhaasam Yashasaa Loke Deva-Jussttaam-Udaaraam ।
Padminiim-Iim Sharannam-Aham Prapadye-Alakssmiir-Me
Nashyataam Tvaam Vrnne ॥5॥
Aaditya-Varnne Tapasoa-Adhi-Jaato
Vanaspatis-Tava Vrkssah-Atha Bilvah ।
Tasya Phalani Tapasaa-Nudantu Maaya-Antaraayaashca Baahyaa Alakssmiih ॥6॥
1
Upaitu Maam Deva-Sakhah Kiirtish-Ca Manninaa Saha ।
Praadurbhuutah-Asmi Raassttre-([A] Kiirtim-Rddhim Dadaatu To Me ॥7॥
Kssut-Pipaasaa-Malaam Jyesstthaam-Alakssmiim Naashayaamy-Aham ।
Abhuutim-Asamrddhim Cha Sarvaam Nirnnuda Grhaat ॥8॥
Gandha-Dvaaraam Duraadharssam
Nitya-Pussttaam Kariissinniim ।
Iishvariing Sarva-Bhuutaanaam Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥9॥
Manasah Kaamam-Aakuutim Vaacah Satyam-Ashiimahi ।
Pashuunaam Rupam-Annasya Mayi Shriih Shrayataam Yashah ॥10॥
Kardamena Prajaa-Bhuutaa Sambhava Kardama ।
Shriyam Vaasaya Me Kule Maataram Padma-Maaliniim ॥11॥
Aapah Srjantu Snigdhaani Cikliita Vasa Grhe ।
Ni Ca Deviim Maataram Shriyam Vaasaya Kule ॥12॥
Aardraam Pusskarinniim Pussttim Pinggalaam Padma-Maaliniim ।
Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥13॥
Aardraam Yah Karinniim Yassttim Suvarnnam Hema-Maaliniim ।
Suuryaam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥14॥
2
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Prabhuutam
Gaavo Daasyah-Ashvaan Vindeyam Puurussaan-Aham ॥15॥
Yah Shucih Prayato Bhuutvaa Juhu-Yaad-Aajyam-Anvaham ।
Suuktam Pancadasharcam Ca Shriikaamah Satatam Japet ॥16॥
Padma-Aanane Padma Uuru
Padma-Akssii Padmaa-Sambhave ।
Tvam Maam Bhajasva Padma-Akssii Yena Saukhyam Labhaami-Aham ॥17॥
Ashva-Daayi Go-Daayi Dhana-Daayi Mahaa-Dhane ।
Dhanam To Me Jussataam Devii
Sarva-Kaamaamsh-Ca Dehi To Me ॥18॥
Putra-Pautra Dhanam Dhaanyam Hasti-Ashva-Aadi-Gave Ratham ।
Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayussmantam Karotu Maam ॥19॥
Dhanam-Agnir-Dhanam Vaayur-Dhanam
Suuryo Dhanam Vasuh ।
Dhanam-Indro Brhaspatir-Varunnam Dhanam-Ashnute ॥20॥
Vainateya Somam Piba Somam Pibatu Vrtrahaa ।
3
Somam Dhanasya Somino Mahyam Dadaatu ॥21॥
Na Krodho Na Cha Maatsarya Na Lobho Na-Ashubhaa Matih ।
Bhavanti Krtpunnyaanaam Bhaktaanaam Shriisuuktam Japet-Sadaa ॥22॥
Varssantu Te Vibhaavari Divo Abhrasya Vidyutah ।
Rohantu Sarva-Biija-Anyava Brahma Dvisso Jahi ॥23॥
Padma-Priye Padma Padma-Haste
Padma-Aalaye Padma-Dalaayata-Akssi ।
Vishva-Priye Vissnnu Mano-Anukuule
Tvat-Paada-Padmam Mayi Sannidhatsva ॥24॥
Yaa Saa Padma-Aasana-Sthaa
Vipula-Kattitattii Padma-Patraayata-Akssii ।
Gambhiiraa Varta-Naabhih Stanabhara
Namita Shubhra Vastra-Uttariiyaa ॥25॥
Lakssmiir-Divyair-Gajendrair-Manni-Ganna-Khacitais-Snaapitaa Hema-Kumbhaih ।
Nityam Saa Padma-Hastaa Mama
Vasatu Grhe Sarva-Maanggalya-Yuktaa ॥26॥
Lakssmiim Kssiira-Samudra
4
Raaja-Tanayaam Shriirangga-Dhaama-Iishvariim ।
Daasii-Bhuuta-Samasta Deva
Vanitaam Loka-Eka Diipa-Amkuraam ॥27॥
Shriimat-Manda-Kattaakssa-Labdha Vibhava Brahmaa-Indra-Ganggaadharaam ।
Tvaam Trai-Lokya Kuttumbiniim Sarasijaam Vande Mukunda-Priyaam ॥28॥
Siddha-Lakssmiir-Mokssa-Lakssmiir-Jaya-Lakssmiis-Sarasvatii ।
Shrii-Lakssmiir-Vara-Lakssmiishca Prasannaa Mama Sarvadaa ॥29॥
Vara-Angkushau Paasham-Abhiiti-Mudraam
Karair-Vahantiim Kamala-Aasana-Sthaam ।
Baala-Aarka Kotti Pratibhaam
Tri-Netraam Bhaje-Aham-Aadyaam Jagat-Iisvariim Tvaam ॥30॥
Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha Saadhike ।
Sharannye Try-Ambake Devi
Naaraayanni Namostu Te ॥31॥
Sarasija-Nilaye Saroja-Haste
Dhavalatara-Amshuka Gandha-Maalya-Shobhe ।
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
5
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam ॥32॥
Vissnnu-Patniim Kssamaam Deviim Maadhaviim Maadhava-Priyaam ।
Vissnnoh Priyasakhiim Deviim Namaamy-Acyuta-Vallabhaam ॥33॥
Mahaalakssmii Ca Vidmahe Vissnnu-Patniim Ca Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat ॥34॥
Shrii-Varcasyam-Aayussyam-Aarogyamaa-Vidhaat Pavamaanam Mahiyate ।
Dhanam Dhaanyam Pashum Bahu-Putra-Laabham Shatasamvatsaram Diirghamaayuh ॥35॥
Rnna-Roga-Aadi-Daaridrya-Paapa-Kssud-Apamrtyavah ।
Bhaya-Shoka-Manastaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa ॥36॥
Ya Evam Veda Om Mahaadevyai Cha Vissnnu-Patniim Cha Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat Om Shaantih Shaantih Shaantih ॥37॥

6
1

॥Shri Suktam॥

Harih Om Hirannya-Varnnaam Harinniim Suvarnna-Rajata-Srajaam ।
Candraam Hirannmayiim
Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥1॥
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Vindeyam
Gaam-Ashvam Purussaan-Aham ॥2॥
Ashva-Puurvaam Ratha-Madhyaam Hastinaada-Prabodhiniim ।
Shriyam Deviim-Upahvaye Shriirmaa Devii Jussataam ॥3॥
Kaam So-Smitaam Hirannya-Praakaaraam-Aardraam Jvalantiim Trptaam Tarpayantiim ।
Padme Sthitaam Padma-Varnnaam
Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥4॥
Prabhaasam Yashasaa Loke Deva-Jussttaam-Udaaraam ।
Padminiim-Iim Sharannam-Aham Prapadye-Alakssmiir-Me
Nashyataam Tvaam Vrnne ॥5॥
Aaditya-Varnne Tapasoa-Adhi-Jaato
Vanaspatis-Tava Vrkssah-Atha Bilvah ।
Tasya Phalani Tapasaa-Nudantu Maaya-Antaraayaashca Baahyaa Alakssmiih ॥6॥
Upaitu Maam Deva-Sakhah Kiirtish-Ca Manninaa Saha ।
Praadurbhuutah-Asmi Raassttre-([A] Kiirtim-Rddhim Dadaatu To Me ॥7॥
Kssut-Pipaasaa-Malaam Jyesstthaam-Alakssmiim Naashayaamy-Aham ।
Abhuutim-Asamrddhim Cha Sarvaam Nirnnuda Grhaat ॥8॥
Gandha-Dvaaraam Duraadharssam
Nitya-Pussttaam Kariissinniim ।
Iishvariing Sarva-Bhuutaanaam Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥9॥
Manasah Kaamam-Aakuutim Vaacah Satyam-Ashiimahi ।
Pashuunaam Rupam-Annasya Mayi Shriih Shrayataam Yashah ॥10॥
Kardamena Prajaa-Bhuutaa Sambhava Kardama ।
Shriyam Vaasaya Me Kule Maataram Padma-Maaliniim ॥11॥
Aapah Srjantu Snigdhaani Cikliita Vasa Grhe ।
Ni Ca Deviim Maataram Shriyam Vaasaya Kule ॥12॥
Aardraam Pusskarinniim Pussttim Pinggalaam Padma-Maaliniim ।
Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥13॥
Aardraam Yah Karinniim Yassttim Suvarnnam Hema-Maaliniim ।
Suuryaam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥14॥
2
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Prabhuutam
Gaavo Daasyah-Ashvaan Vindeyam Puurussaan-Aham ॥15॥
Yah Shucih Prayato Bhuutvaa Juhu-Yaad-Aajyam-Anvaham ।
Suuktam Pancadasharcam Ca Shriikaamah Satatam Japet ॥16॥
Padma-Aanane Padma Uuru
Padma-Akssii Padmaa-Sambhave ।
Tvam Maam Bhajasva Padma-Akssii Yena Saukhyam Labhaami-Aham ॥17॥
Ashva-Daayi Go-Daayi Dhana-Daayi Mahaa-Dhane ।
Dhanam To Me Jussataam Devii
Sarva-Kaamaamsh-Ca Dehi To Me ॥18॥
Putra-Pautra Dhanam Dhaanyam Hasti-Ashva-Aadi-Gave Ratham ।
Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayussmantam Karotu Maam ॥19॥
Dhanam-Agnir-Dhanam Vaayur-Dhanam
Suuryo Dhanam Vasuh ।
Dhanam-Indro Brhaspatir-Varunnam Dhanam-Ashnute ॥20॥
Vainateya Somam Piba Somam Pibatu Vrtrahaa ।
Somam Dhanasya Somino Mahyam Dadaatu ॥21॥
Na Krodho Na Cha Maatsarya Na Lobho Na-Ashubhaa Matih ।
Bhavanti Krtpunnyaanaam Bhaktaanaam Shriisuuktam Japet-Sadaa ॥22॥
Varssantu Te Vibhaavari Divo Abhrasya Vidyutah ।
Rohantu Sarva-Biija-Anyava Brahma Dvisso Jahi ॥23॥
Padma-Priye Padma Padma-Haste
Padma-Aalaye Padma-Dalaayata-Akssi ।
Vishva-Priye Vissnnu Mano-Anukuule
Tvat-Paada-Padmam Mayi Sannidhatsva ॥24॥
Yaa Saa Padma-Aasana-Sthaa
Vipula-Kattitattii Padma-Patraayata-Akssii ।
Gambhiiraa Varta-Naabhih Stanabhara
Namita Shubhra Vastra-Uttariiyaa ॥25॥
Lakssmiir-Divyair-Gajendrair-Manni-Ganna-Khacitais-Snaapitaa Hema-Kumbhaih ।
Nityam Saa Padma-Hastaa Mama
Vasatu Grhe Sarva-Maanggalya-Yuktaa ॥26॥
Lakssmiim Kssiira-Samudra
3
Raaja-Tanayaam Shriirangga-Dhaama-Iishvariim ।
Daasii-Bhuuta-Samasta Deva
Vanitaam Loka-Eka Diipa-Amkuraam ॥27॥
Shriimat-Manda-Kattaakssa-Labdha Vibhava Brahmaa-Indra-Ganggaadharaam ।
Tvaam Trai-Lokya Kuttumbiniim Sarasijaam Vande Mukunda-Priyaam ॥28॥
Siddha-Lakssmiir-Mokssa-Lakssmiir-Jaya-Lakssmiis-Sarasvatii ।
Shrii-Lakssmiir-Vara-Lakssmiishca Prasannaa Mama Sarvadaa ॥29॥
Vara-Angkushau Paasham-Abhiiti-Mudraam
Karair-Vahantiim Kamala-Aasana-Sthaam ।
Baala-Aarka Kotti Pratibhaam
Tri-Netraam Bhaje-Aham-Aadyaam Jagat-Iisvariim Tvaam ॥30॥
Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha Saadhike ।
Sharannye Try-Ambake Devi
Naaraayanni Namostu Te ॥31॥
Sarasija-Nilaye Saroja-Haste
Dhavalatara-Amshuka Gandha-Maalya-Shobhe ।
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam ॥32॥
Vissnnu-Patniim Kssamaam Deviim Maadhaviim Maadhava-Priyaam ।
Vissnnoh Priyasakhiim Deviim Namaamy-Acyuta-Vallabhaam ॥33॥
Mahaalakssmii Ca Vidmahe Vissnnu-Patniim Ca Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat ॥34॥
Shrii-Varcasyam-Aayussyam-Aarogyamaa-Vidhaat Pavamaanam Mahiyate ।
Dhanam Dhaanyam Pashum Bahu-Putra-Laabham Shatasamvatsaram Diirghamaayuh ॥35॥
Rnna-Roga-Aadi-Daaridrya-Paapa-Kssud-Apamrtyavah ।
Bhaya-Shoka-Manastaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa ॥36॥
Ya Evam Veda Om Mahaadevyai Cha Vissnnu-Patniim Cha Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat Om Shaantih Shaantih Shaantih ॥37॥

hindi
english