monthly_panchang

Saraswati Stotram

॥Shri Saraswati Stotram॥

Yaa Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa Yaa Shubhra-Vastra-Aavrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa Yaa Shveta-Padma-Aasanaa ।
Yaa Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii Nihshessa-Jaaddya-Apahaa ॥1॥

Dorbhiryuktaa Caturbhim Sphattika-Manni-Nibhair-Akssamaalaan-Dadhaanaa
Hastenaikena Padmam Sitamapi Ca Shukam Pustakam Ca-Aperanna ।
Bhaasaa Kunda-Indu-Shangkha-Sphattika-Manni-Nibhaa Bhaasamaana-Asamaanaa
Saa Me Vaag-Devata-Yam Nivasatu Vadane Sarvadaa Suprasannaa ॥2॥

Sura-Asura-Sevita-Paada-Pangkajaa
Kare Viraajat-Kamaniiya-Pustakaa ।
Virin.ci-Patnii Kamala-Aasana-Sthitaa
Sarasvatii Nrtyatu Vaaci Me Sadaa ॥3॥

Sarasvatii Sarasija-Kesara-Prabhaa
Tapasvinii Sita-Kamala-Aasana-Priyaa ।
Ghana-Stanii Kamala-Vilolalocanaa
Manasvinii Bhavatu Vara-Prasaadinii ॥4॥

Sarasvatii Namastubhyam Vara-De Kaama-Ruupinni ।
Vidya-Arambham Karissyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa ॥5॥

Sarasvatii Namastubhyam Sarva-Devi Namo Namah ।
Shaanta-Ruupe Shashi-Dhare Sarva-Yoge Namo Namah ॥6॥

Nitya-Aanande Nira-Adhaare Nisskalaayai Namo Namah ।
Vidyaa-Dhare Vishaala-Akssi Shuuddha-Jnyaane Namo Namah ॥7॥

Shuddha-Sphattika-Ruupaayai Suukssma-Ruupe Namo Namah ।
Shabdabrahmi Catur-Haste Sarva-Siddhyai Namo Namah ॥8॥

Mukta-Alangkrta-Sarva-Anggyai Muula-Adhaare Namo Namah ।
Muula-Mantra-Svaruupaayai Muula-Shaktyai Namo Namah ॥9॥

Mano Manni-Mahaa-Yoge Vaag-Iishvari Namo Namah ।
Vaagbhyai Vara-Da-Hastaayai Varadaayai Namo Namah ॥10॥

Vedaayai Veda-Ruupaayai Vedaantaayai Namo Namah ।
Gunna-Dossa-Vivarjinyai Gunna-Diiptyai Namo Namah ॥11॥

Sarva-Jnyaane Sada-Aanande Sarva-Ruupe Namo Namah ।
Sampannaayai Kumaaryai Ca Sarvajnye Namo Namah ॥12॥

Yogaan-Aarya Umaa-Devyai Yoga-Anande Namo Namah ।
Divya-Jnyaana Tri-Netraayai Divya-Muurtyai Namo Namah ॥13॥

Ardha-Candra-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ।
Candra-Aditya-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ॥14॥

Annu-Ruupe Mahaa-Ruupe Vishva-Ruupe Namo Namah ।
Annima-Ady-Asstta-Siddhyaayai Aanandaayai Namo Namah ॥15॥

Jnyaana-Vijnyaana-Ruupaayai Jnyaana-Muurte Namo Namah ।
Naanaa-Shaastra-Svaruupaayai Naanaa-Ruupe Namo Namah ॥16॥

Padma-Daa Padma-Vamshaa Ca Padma-Ruupe Namo Namah ।
Paramesstthyai Paraa-Muurtyai Namaste Paapa-Naashini ॥17॥

Mahaa-Devyai Mahaakaalyai Mahaalakssmyai Namo Namah ।
Brahma-Vissnnu-Shivaayai Ca Brahmanaaryai Namo Namah ॥18॥

Kamala-Aakara-Pusspaa Ca Kaama-Ruupe Ruupa Namo Namah ।
Kapaali Karma-Diiptaayai Karma-Daayai Namo Namah ॥19॥

Saayam Praatah Patthen-Nityam Ssann-Maasaat Siddhir-Ucyate ।
Cora-Vyaaghra-Bhayam Na-Asti Patthataam Shrnnvataam-Api ॥20॥

Ittham Sarasvatii-Stotram Agastya-Muni-Vaacakam ।
Sarva-Siddhi-Karam Nrrnnaam Sarva-Paapa-Prannaashannam ॥21॥

॥Thus ends the Saraswati Stotram composed by Sage Agastya॥

Share

share

hindi
english
flower