Dhanadalakshmi Stotram

monthly_panchang

Dhanlakshmi Stotram

|| Dhanadha Uvacha ||
Devi deva mupa gamya neelakandam mama priyam,
Krupaya Parvathi praha Sankaram , Karunakaram ||1||
|| Devyuvacha ||
Bruhi, vallabha saadhoonaam , daridhraanaam, kudumbinaam,
Daridhra dalanopayamanchasaiva dhana pradham ||2||
|| Shiva Uvacha ||
Poojyan Parvathi vakhya midhamaha Maheswara,
Uchitham Jagad Ambaasi thava bhoothanukampaya ||3||
Saseetham Sanujam Ramam SAanjaneyam Sahanugam,
Pranamya paramanandam Vakshyeham stotra muthamam ||4||
Dhanadham sradhaanaanaam sadhya sulabha karakam,
Yogakshema karam sathyam , sathyameva vacho mama ||5||
Patantha Pataayanthopi Brahmanai asthikothamai,
Dhana laabho bhaved aasu nasamethi daridhradha ||6||
Bhoobhavamsa bhoothyai bhakthi kalpa lathaam shubhaam,
Prarthayathaam yadhaa kaamam kamadhenuswa roopinam ||7||
1
Dhanadhe dhandhe devi, dhana seele dhayakare,
Thwam praseedha mahesaani , yadhartha prathayamyaham ||8||
Dharaamara priye punye dhanye dhanadha poojithe,
Sudhanam dharmike devi yajamanasya sathwaram ||9||
Ramye, rudhrapriye roope Ramaroope rathi priye,
Shikhi sakha mano murthi praseedha pranathe mayi ||10||
Aaraktha charanom bhoje, Sidhi sarvartha dhayike,
Divyambaradhare divye, divyamalanu shobhithe ||11||
Samastha guna sampanne , Sarva lakshana lakshithe,
Saratchandra mukhe neele , Neela neeraja lochane ||12||
Chanchareeka chamoo charu , sree hara kutilaalake,
Mathe bhagawathi matha, kala kanda ravamruthe ||13||
Haasavalokanai , divyair bhakthi chinthapaharike,
Roopa lavanya tharunya karunya guna bhaajane ||14||
Kwanath kankana manjeere , lasad leela karambhuje,
Rudhra prakasithe thathwe Dharmaadhaare dharalaye ||15||
Prayacha yajamanaya dhanam dharmaka sadhanam,
2
Matha sthwam may avilambena dhisaswa Jagadambike ||16||
Krupaya karunasagare prathidham kuru may shubhe,
Vasudhe vasudha roope vasu vasava vandhithe ||17||
Dhanadhe yajamanasya varadhe varadha bhava,
Brahmanyai Brahmanai poojyeparvathi shiva shankare ||18||
Stotram Daridrya vyadhi samanam sudhana pradham,
Sreekare Shankare sreedhe praseedha mayi kinkare ||19||
Parvatheesa prasadena suresa kinkareridham,
Sradhaya yea padishyanthi Patayishyathi bhakthitha ||20||
Sahasramayutham laksham dhana labho bhavedbhavam,
Dhanadhaya namasthubhyam nidhi padmadhipaya cha,
Bhavathu thwad pasadaanme, dhana dhanyadhi sampadha ||21||
Ithi Dhana Laksahmi sthothram sampoornam

3

Dhanadalakshmi Stotram

1

Dhanlakshmi Stotram

|| Dhanadha Uvacha ||
Devi deva mupa gamya neelakandam mama priyam,
Krupaya Parvathi praha Sankaram , Karunakaram ||1||
|| Devyuvacha ||
Bruhi, vallabha saadhoonaam , daridhraanaam, kudumbinaam,
Daridhra dalanopayamanchasaiva dhana pradham ||2||
|| Shiva Uvacha ||
Poojyan Parvathi vakhya midhamaha Maheswara,
Uchitham Jagad Ambaasi thava bhoothanukampaya ||3||
Saseetham Sanujam Ramam SAanjaneyam Sahanugam,
Pranamya paramanandam Vakshyeham stotra muthamam ||4||
Dhanadham sradhaanaanaam sadhya sulabha karakam,
Yogakshema karam sathyam , sathyameva vacho mama ||5||
Patantha Pataayanthopi Brahmanai asthikothamai,
Dhana laabho bhaved aasu nasamethi daridhradha ||6||
Bhoobhavamsa bhoothyai bhakthi kalpa lathaam shubhaam,
Prarthayathaam yadhaa kaamam kamadhenuswa roopinam ||7||
Dhanadhe dhandhe devi, dhana seele dhayakare,
Thwam praseedha mahesaani , yadhartha prathayamyaham ||8||
Dharaamara priye punye dhanye dhanadha poojithe,
Sudhanam dharmike devi yajamanasya sathwaram ||9||
Ramye, rudhrapriye roope Ramaroope rathi priye,
Shikhi sakha mano murthi praseedha pranathe mayi ||10||
Aaraktha charanom bhoje, Sidhi sarvartha dhayike,
Divyambaradhare divye, divyamalanu shobhithe ||11||
Samastha guna sampanne , Sarva lakshana lakshithe,
Saratchandra mukhe neele , Neela neeraja lochane ||12||
Chanchareeka chamoo charu , sree hara kutilaalake,
Mathe bhagawathi matha, kala kanda ravamruthe ||13||
Haasavalokanai , divyair bhakthi chinthapaharike,
Roopa lavanya tharunya karunya guna bhaajane ||14||
Kwanath kankana manjeere , lasad leela karambhuje,
Rudhra prakasithe thathwe Dharmaadhaare dharalaye ||15||
Prayacha yajamanaya dhanam dharmaka sadhanam,
2
Matha sthwam may avilambena dhisaswa Jagadambike ||16||
Krupaya karunasagare prathidham kuru may shubhe,
Vasudhe vasudha roope vasu vasava vandhithe ||17||
Dhanadhe yajamanasya varadhe varadha bhava,
Brahmanyai Brahmanai poojyeparvathi shiva shankare ||18||
Stotram Daridrya vyadhi samanam sudhana pradham,
Sreekare Shankare sreedhe praseedha mayi kinkare ||19||
Parvatheesa prasadena suresa kinkareridham,
Sradhaya yea padishyanthi Patayishyathi bhakthitha ||20||
Sahasramayutham laksham dhana labho bhavedbhavam,
Dhanadhaya namasthubhyam nidhi padmadhipaya cha,
Bhavathu thwad pasadaanme, dhana dhanyadhi sampadha ||21||
Ithi Dhana Laksahmi sthothram sampoornam

hindi
english