monthly_panchang

Dhanadalakshmi Stotram

Dhanlakshmi Stotram

|| Dhanadha Uvacha ||

Devi deva mupa gamya neelakandam mama priyam,
Krupaya Parvathi praha Sankaram , Karunakaram ||1||

|| Devyuvacha ||
Bruhi, vallabha saadhoonaam , daridhraanaam, kudumbinaam,
Daridhra dalanopayamanchasaiva dhana pradham ||2||

|| Shiva Uvacha ||
Poojyan Parvathi vakhya midhamaha Maheswara,
Uchitham Jagad Ambaasi thava bhoothanukampaya ||3||

Saseetham Sanujam Ramam SAanjaneyam Sahanugam,
Pranamya paramanandam Vakshyeham stotra muthamam ||4||

Dhanadham sradhaanaanaam sadhya sulabha karakam,
Yogakshema karam sathyam , sathyameva vacho mama ||5||

Patantha Pataayanthopi Brahmanai asthikothamai,
Dhana laabho bhaved aasu nasamethi daridhradha ||6||

Bhoobhavamsa bhoothyai bhakthi kalpa lathaam shubhaam,
Prarthayathaam yadhaa kaamam kamadhenuswa roopinam ||7||

Dhanadhe dhandhe devi, dhana seele dhayakare,
Thwam praseedha mahesaani , yadhartha prathayamyaham ||8||

Dharaamara priye punye dhanye dhanadha poojithe,
Sudhanam dharmike devi yajamanasya sathwaram ||9||

Ramye, rudhrapriye roope Ramaroope rathi priye,
Shikhi sakha mano murthi praseedha pranathe mayi ||10||

Aaraktha charanom bhoje, Sidhi sarvartha dhayike,
Divyambaradhare divye, divyamalanu shobhithe ||11||

Samastha guna sampanne , Sarva lakshana lakshithe,
Saratchandra mukhe neele , Neela neeraja lochane ||12||

Chanchareeka chamoo charu , sree hara kutilaalake,
Mathe bhagawathi matha, kala kanda ravamruthe ||13||

Haasavalokanai , divyair bhakthi chinthapaharike,
Roopa lavanya tharunya karunya guna bhaajane ||14||

Kwanath kankana manjeere , lasad leela karambhuje,
Rudhra prakasithe thathwe Dharmaadhaare dharalaye ||15||

Prayacha yajamanaya dhanam dharmaka sadhanam,
Matha sthwam may avilambena dhisaswa Jagadambike ||16||

Krupaya karunasagare prathidham kuru may shubhe,
Vasudhe vasudha roope vasu vasava vandhithe ||17||

Dhanadhe yajamanasya varadhe varadha bhava,
Brahmanyai Brahmanai poojyeparvathi shiva shankare ||18||

Stotram Daridrya vyadhi samanam sudhana pradham,
Sreekare Shankare sreedhe praseedha mayi kinkare ||19||

Parvatheesa prasadena suresa kinkareridham,
Sradhaya yea padishyanthi Patayishyathi bhakthitha ||20||

Sahasramayutham laksham dhana labho bhavedbhavam,
Dhanadhaya namasthubhyam nidhi padmadhipaya cha,
Bhavathu thwad pasadaanme, dhana dhanyadhi sampadha ||21||

Ithi Dhana Laksahmi sthothram sampoornam

Share

share

hindi
english
flower