• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Ashtalakshmi Stotram

monthly_panchang

Ashtalakshmi Stotram

|| Adi Lakshmi ||
Sumanasa vandhitha, madhavi
Chandra sahodhari hemamaye,
Munigana manditha, moksha pradhayini ,
manjula bhashini, veda nuthe,
Pankaja vasini deva supoojitha
sadguna varshani, santhiyuthe,
Jaya jaya hey madhusoodhana kamini
Adhilakshmi sada palaya maam.

|| Dhanya Lakshmi ||
Ayio kali kalmasha nasini, kamini,
Vaidhika roopini, veda maye,
Ksheera samudhbhava mangala roopini,
Manthra nivasini, manthranuthe,
Mangala dhayini, ambuja vasini,
deva ganarchitha padayuthe,
1
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dhanyalakshmi sada palaya maam.

|| Dairya Lakshmi ||
Jaya vara varnani, vaishnavi,
Bhargavi, manthra swaroopini, manthra maye,
Suragana poojitha seegra phala pradha ,
Jnana vikasini, sasthranuthe,
Bhava bhaya harini, papa vimochini,
Sadu janarchitha pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dairyalakshmi sada palaya maam.

|| Gaja Lakshmi ||
Jaya jaya durgathi nasini kamini,
Sarva phala pradha sastra maye,
Rathha gaja thuraga padathi samavrutha,
2
Parijana manditha lokanuthe,
Harihara brahma supoojitha sevitha ,
Thapa nivarini pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Gajalakshmi sada palaya maam.

|| Santana Lakshmi ||
Ayi kagha vahini, mohini, chakrini,
raga vivrdhni, jnanamaye,
Gunagana varidhi, loka hithaishini ,
Swara saptha bhooshitha gana nuthe,
Sakala surasura deva muneeswara ,
Manhava vandhitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Santhanaalakshmi sada palaya maam.

|| Vijaya Lakshmi ||
3
Jaya kamalasini, sadgathi dayini,
jnana vikasini ganamaye,
Anudina marchitha kumkuma dhoosara
bhooshitha vaasitha vadhyanuthe,
Kanakadhara sthuthi vaibhava
vanditha shankara desika manyapathe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vijayalakshmi sada palaya maam.

|| Vidhya Lakshmi ||
Pranatha sureswari, bharathi, bhargavi
shoka vinasini, rathna maye,
Mani maya bhooshitha karma vibhooshana,
Santhi samavrutha hasyamukhe,
Nava nidhi dhayini kalimala harini,
Kamitha phalapradha hasthayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
4
Vidhyalakshmi sada palaya maam.

|| Dhana Lakshmi ||
Dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi,
dundubhi nada supoornamaye,
Ghumaghuma ghumaghuma ghumaghuma,
Sankha ninadha suvadhyanoothe,
Veda puranethihasa supoojitha,
Vaidhika marga pradarsayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Danalakshmi sada palaya maam.

5

Ashtalakshmi Stotram

Ashtalakshmi Stotram

|| Adi Lakshmi ||
Sumanasa vandhitha, madhavi
Chandra sahodhari hemamaye,
Munigana manditha, moksha pradhayini ,
manjula bhashini, veda nuthe,
Pankaja vasini deva supoojitha
sadguna varshani, santhiyuthe,
Jaya jaya hey madhusoodhana kamini
Adhilakshmi sada palaya maam.

|| Dhanya Lakshmi ||
Ayio kali kalmasha nasini, kamini,
Vaidhika roopini, veda maye,
Ksheera samudhbhava mangala roopini,
Manthra nivasini, manthranuthe,
Mangala dhayini, ambuja vasini,
deva ganarchitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dhanyalakshmi sada palaya maam.

|| Dairya Lakshmi ||
Jaya vara varnani, vaishnavi,
Bhargavi, manthra swaroopini, manthra maye,
Suragana poojitha seegra phala pradha ,
Jnana vikasini, sasthranuthe,
Bhava bhaya harini, papa vimochini,
Sadu janarchitha pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dairyalakshmi sada palaya maam.

|| Gaja Lakshmi ||
Jaya jaya durgathi nasini kamini,
Sarva phala pradha sastra maye,
Rathha gaja thuraga padathi samavrutha,
Parijana manditha lokanuthe,
Harihara brahma supoojitha sevitha ,
Thapa nivarini pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Gajalakshmi sada palaya maam.

|| Santana Lakshmi ||
Ayi kagha vahini, mohini, chakrini,
raga vivrdhni, jnanamaye,
Gunagana varidhi, loka hithaishini ,
Swara saptha bhooshitha gana nuthe,
Sakala surasura deva muneeswara ,
Manhava vandhitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Santhanaalakshmi sada palaya maam.

|| Vijaya Lakshmi ||
Jaya kamalasini, sadgathi dayini,
jnana vikasini ganamaye,
Anudina marchitha kumkuma dhoosara
bhooshitha vaasitha vadhyanuthe,
Kanakadhara sthuthi vaibhava
vanditha shankara desika manyapathe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vijayalakshmi sada palaya maam.

|| Vidhya Lakshmi ||
Pranatha sureswari, bharathi, bhargavi
shoka vinasini, rathna maye,
Mani maya bhooshitha karma vibhooshana,
Santhi samavrutha hasyamukhe,
Nava nidhi dhayini kalimala harini,
Kamitha phalapradha hasthayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vidhyalakshmi sada palaya maam.

|| Dhana Lakshmi ||
Dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi,
dundubhi nada supoornamaye,
Ghumaghuma ghumaghuma ghumaghuma,
Sankha ninadha suvadhyanoothe,
Veda puranethihasa supoojitha,
Vaidhika marga pradarsayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Danalakshmi sada palaya maam.

Chat btn