• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Goddess Saraswati

monthly_panchang

Shri Saraswati Mantra

1. Saraswati Ekakshar Mantra
ऐं॥
Aim॥
2. Saraswati Dvyakshar Mantra
ऐं लृं॥
Aim Lrim॥
3. Saraswati Tryakshar Mantra
ऐं रुं स्वों॥
Aim Rum Svom॥
4. Saraswati Dashakshar Mantra
वद वद वाग्वादिनी स्वाहा॥
Vad Vad Vagvadini Svaha॥
5. Saraswati Mantra
ॐ ऐं नमः॥
Om Aim Namah॥
6. Saraswati Mantra
ॐ ऐं क्लीं सौः॥
1
Om Aim Kleem Sauh॥
7. Mahasaraswati Mantra
ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः॥
Om Aim Mahasarasvatyai Namah॥
8. Saraswati Mantra
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः॥
Om Aim Hreem Shreem Vagdevyai sarasvatyai Namah॥
9. Saraswati Mantra
ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी
वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा॥
Om Arham Mukha Kamala Vasini Papatma Kshayamkari
Vad Vad Vagvadini Saraswati Aim Hreem Namah Svaha॥
10. Shri Saraswati Puranokta Mantra
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samsthita।
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥
2
11. Saraswati Gayatri Mantra
ॐ ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्॥
Om Aim Vagdevyai Vidmahe Kamarajaya Dhimahi।
Tanno Devi Prachodayat॥

3

Goddess Saraswati

Shri Saraswati Mantra

1. Saraswati Ekakshar Mantra
ऐं॥
Aim॥
2. Saraswati Dvyakshar Mantra
ऐं लृं॥
Aim Lrim॥
3. Saraswati Tryakshar Mantra
ऐं रुं स्वों॥
Aim Rum Svom॥
4. Saraswati Dashakshar Mantra
वद वद वाग्वादिनी स्वाहा॥
Vad Vad Vagvadini Svaha॥
5. Saraswati Mantra
ॐ ऐं नमः॥
Om Aim Namah॥
6. Saraswati Mantra
ॐ ऐं क्लीं सौः॥
Om Aim Kleem Sauh॥
7. Mahasaraswati Mantra
ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः॥
Om Aim Mahasarasvatyai Namah॥
8. Saraswati Mantra
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः॥
Om Aim Hreem Shreem Vagdevyai sarasvatyai Namah॥
9. Saraswati Mantra
ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी
वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा॥
Om Arham Mukha Kamala Vasini Papatma Kshayamkari
Vad Vad Vagvadini Saraswati Aim Hreem Namah Svaha॥
10. Shri Saraswati Puranokta Mantra
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samsthita।
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥
11. Saraswati Gayatri Mantra
ॐ ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्॥
Om Aim Vagdevyai Vidmahe Kamarajaya Dhimahi।
Tanno Devi Prachodayat॥

Chat btn