Shodashi Mantra

monthly_panchang

Shodashi Mantra

Goddess Shodashi Mantra
ऐं सौः क्लीं॥
Aim Sauh Kleem॥
Panchakshar Shodashi Mantra (5 Syllables Mantra)
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं॥
Aim Kleem Sauh Sauh Kleem॥
Shadakshar Shodashi Mantra (6 Syllables Mantra)
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं॥
Aim Kleem Sauh Sauh Kleem Aim॥
Ashtadashakshar Shodashi Mantra (18 Syllables Mantra)
ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वशुभं साधय स्वाहा॥
Hreem Shreem Kleem Tripuramadane Sarvashubham Sadhaya Svaha॥
Vinshatyakshar Shodashi Mantra (20 Syllables Mantra)
ह्रीं श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा॥
Hreem Shreem Kleem Parapare Tripure Sarvamipsitam Sadhaya Svaha॥
Tripura Gayatri Mantra
क्लीं त्रिपुरादेवि विद्महे कामेश्वरि धीमहि। तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात्॥
1
Kleem Tripuradevi Vidmahe Kameshvari Dhimahi। Tannah Klinne Prachodayat॥

2

Shodashi Mantra

1

Shodashi Mantra

Goddess Shodashi Mantra
ऐं सौः क्लीं॥
Aim Sauh Kleem॥
Panchakshar Shodashi Mantra (5 Syllables Mantra)
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं॥
Aim Kleem Sauh Sauh Kleem॥
Shadakshar Shodashi Mantra (6 Syllables Mantra)
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं॥
Aim Kleem Sauh Sauh Kleem Aim॥
Ashtadashakshar Shodashi Mantra (18 Syllables Mantra)
ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वशुभं साधय स्वाहा॥
Hreem Shreem Kleem Tripuramadane Sarvashubham Sadhaya Svaha॥
Vinshatyakshar Shodashi Mantra (20 Syllables Mantra)
ह्रीं श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा॥
Hreem Shreem Kleem Parapare Tripure Sarvamipsitam Sadhaya Svaha॥
Tripura Gayatri Mantra
क्लीं त्रिपुरादेवि विद्महे कामेश्वरि धीमहि। तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात्॥
Kleem Tripuradevi Vidmahe Kameshvari Dhimahi। Tannah Klinne Prachodayat॥

hindi
english