Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Bhuvaneshvari Mantra

monthly_panchang

Bhuvaneshvari Mantra

Ekakshari Bhuvaneshvari Mantra (1 Syllable Mantra)
ह्रीं
Hreem
Tryakshari Bhuvaneshvari Mantra (3 Syllables Mantra)
आं ह्रीं क्रों॥
Aam Hreem Krom॥
Ashtakshar Bhuvaneshvari Mantra (8 Syllables Mantra)
आं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्रों॥
Aam Shreem Hreem Kleem Kleem Hreem Shreem Krom॥
Eka Beejakshar Yukta Mantra
ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Dvya Beejakshar Yukta Mantra
श्रीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Shreem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Tryaya Beejakshar Yukta Mantra
ॐ श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
1
Om Shreem Kleem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Chaturakshar Beej Yukta Mantra
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Hreem Shreem Kleem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Panchakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Aim Kleem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Shadakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौंः भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Bhuvaneshvaryai Namah॥
Saptakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौंः ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Ashtakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Kleem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Navakshar Beej Yukta Mantra
2
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौं ऐं सौं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Kleem Saumh Aim Saumh Bhuvaneshvaryai Namah॥
Dashakshar Beej Yukta Mantra
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौं क्रीं हूं ह्रीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Hreem Shreem Kleem Aim Saumh Kreem Hum Hreem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥

3

Bhuvaneshvari Mantra

Bhuvaneshvari Mantra

Ekakshari Bhuvaneshvari Mantra (1 Syllable Mantra)
ह्रीं
Hreem
Tryakshari Bhuvaneshvari Mantra (3 Syllables Mantra)
आं ह्रीं क्रों॥
Aam Hreem Krom॥
Ashtakshar Bhuvaneshvari Mantra (8 Syllables Mantra)
आं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्रों॥
Aam Shreem Hreem Kleem Kleem Hreem Shreem Krom॥
Eka Beejakshar Yukta Mantra
ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Dvya Beejakshar Yukta Mantra
श्रीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Shreem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Tryaya Beejakshar Yukta Mantra
ॐ श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Kleem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Chaturakshar Beej Yukta Mantra
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Hreem Shreem Kleem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Panchakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Aim Kleem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Shadakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौंः भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Bhuvaneshvaryai Namah॥
Saptakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौंः ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Ashtakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Kleem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥
Navakshar Beej Yukta Mantra
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौं ऐं सौं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Shreem Hreem Kleem Aim Kleem Saumh Aim Saumh Bhuvaneshvaryai Namah॥
Dashakshar Beej Yukta Mantra
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौं क्रीं हूं ह्रीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥
Om Hreem Shreem Kleem Aim Saumh Kreem Hum Hreem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥

Chat btn