Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2021
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Tulsi Mata Chalisa

monthly_panchang

Shri Tulasi Chalisa

॥Doha॥
Jai Jai Tulsi Bhagavati Satyavati Sukhdani।
Namo Namo Hari Preyasi Shri Vrinda Gun Khani॥
Shri Hari Shish Birajini, Dehu Amar Var Amb।
Janhit He Vrindavani Ab Na Karahu Vilamb॥
॥Chaupai॥
Dhanya Dhanya Shri Tulasi Mata। Mahima Agam Sada Shruti Gata॥
Hari Ke Pranahu Se Tum Pyari। Harihi Hetu Kinho Tap Bhaari॥
Jab Prasann Hai Darshan Dinhyo। Tab Kar Jori Vinay Us Kinhyo॥
He Bhagvant Kant Mam Hohu। Deen Jaani Jani Chhadahu Chhohu॥
Suni Lakshmi Tulasi Ki Baani। Dinho Shrap Kadh Par Aani॥
Us Ayogya Var Maangan Haari। Hohu Vitap Tum Jad Tanu Dhaari॥
Suni Tulasihi Shrapyo Tehim Thama। Karhu Vaas Tuhu Neechan Dhama॥
Diyo Vachan Hari Tab Tatkala। Sunahu Sumukhi Jani Hohu Bihala॥
Samay Paai Vhau Rau Paati Tora। Pujihau Aas Vachan Sat Mora॥
Tab Gokul Mah Gop Sudama। Taasu Bhai Tulasi Tu Bama॥
Krishna Raas Leela Ke Mahi। Radhe Shakyo Prem Lakhi Naahi॥
1
Diyo Shrap Tulasih Tatkala। Nar Lokahi Tum Janmahu Baala॥
Yo Gop Vah Danav Raja। Shankh Chud Naamak Shir Taja॥
Tulasi Bhai Tasu ki Naari। Param Sati Gun Roop Agari॥
As Dvai Kalp Bit Jab Gayaoo। Kalp Tritiya Janm Tab Bhayaoo॥
Vrinda Naam Bhayo Tulasi Ko। Asur Jalandhar Naam Pati Ko॥
Kari Ati Dvand Atul Baldhama। Linha Shankar Se Sangram॥
Ab Nij Sainy Sahit Shiv Haare। Marahi Na Tab Har Harihi Pukare॥
Pativrata Vrinda Thi Naari। Kou Na Sake Patihi Sanhari॥
Tab Jalandhar Hi Bhesh Banai। Vrinda Dhig Hari Pahuchyo Jaai॥
Shiv Hit Lahi Kari Kapat Prasanga। Kiyo Satitva Dharm Tohi Bhanga॥
Bhayo Jalandhar Kar Sanhara। Suni Ur Shok Upara॥
Tihi Kshan Diyo Kapat Hari Taari। Lakhi Vrinda Dukh Gira Uchari॥
Jalandhar Jas Hatyo Abhita। Soi Ravan Tas Harihi Sita॥
As Prastar Sam Hriday Tumhara। Dharm Khandi Mam Patihi Sanhara॥
Yahi Kaaran Lahi Shrap Hamara। Hove Tanu Pashan Tumhara॥
Suni Hari Turatahi Vachan Uchare। Diyo Shrap Bina Vichare॥
Lakhyo Na Nij Kartuti Pati Ko। Chhalan Chahyo Jab Parvati Ko॥
2
Jadmati Tuhu As Ho Jadroopa। Jag Mah Tulasi Vitap Anupa॥
Dhagv Roop Ham Shaligrama। Nadi Gandaki Bich Lalaama॥
Jo Tulasi Dal Hamhi Chadh Ihai। Sab Sukh Bhogi Param Pad Paihai॥
Binu Tulasi Hari Jalat Sharira। Atishay Uthat Shish Ur Peera॥
Jo Tulasi Dal Hari Shish Dhaarat। So Sahastra Ghat Amrit Daarat॥
Tulasi Hari Man Ranjani Haari। Rog Dosh Dukh Bhanjani Haari॥
Prem Sahit Hari Bhajan Nirantar। Tulasi Radha Me Naahi Antar॥
Vyanjan Ho Chhappanahu Prakara। Binu Tulasi Dal Na Harihi Pyara॥
Sakal Tirth Tulasi Taru Chhahi। Lahat Mukti Jan Sanshay Naahi॥
Kavi Sundar Ik Hari Gun Gaavat। Tulasihi Nikat Sahasgun Paavat॥
Basat Nikat Durbasa Dhama। Jo Prayas Te Purv Lalaama॥
Paath Karahi Jo Nit Nar Naari। Hohi Sukh Bhashahi Tripurari॥
॥Doha॥
Tulasi Chalisa Padhahi Tulasi Taru Grah Dhari।
Deepdaan Kari Putra Phal Pavahi Bandhyahu Naari॥
Sakal Dukh Daridra Hari Har Hvai Param Prasann।
Aashiya Dhan Jan Ladahi Grah Basahi Purna Atra॥
3
Laahi Abhimat Phal Jagat Mah Laahi Purna Sab Kaam।
Jei Dal Arpahi Tulasi Tah Sahas Basahi HariRam॥
Tulasi Mahima Naam lakh Tulasi Sut Sukhram।
Manas Chalis Rachyo Jag Mah Tulasidas॥

4

Tulsi Mata Chalisa

Shri Tulasi Chalisa

॥Doha॥
Jai Jai Tulsi Bhagavati Satyavati Sukhdani।
Namo Namo Hari Preyasi Shri Vrinda Gun Khani॥
Shri Hari Shish Birajini, Dehu Amar Var Amb।
Janhit He Vrindavani Ab Na Karahu Vilamb॥
॥Chaupai॥
Dhanya Dhanya Shri Tulasi Mata। Mahima Agam Sada Shruti Gata॥
Hari Ke Pranahu Se Tum Pyari। Harihi Hetu Kinho Tap Bhaari॥
Jab Prasann Hai Darshan Dinhyo। Tab Kar Jori Vinay Us Kinhyo॥
He Bhagvant Kant Mam Hohu। Deen Jaani Jani Chhadahu Chhohu॥
Suni Lakshmi Tulasi Ki Baani। Dinho Shrap Kadh Par Aani॥
Us Ayogya Var Maangan Haari। Hohu Vitap Tum Jad Tanu Dhaari॥
Suni Tulasihi Shrapyo Tehim Thama। Karhu Vaas Tuhu Neechan Dhama॥
Diyo Vachan Hari Tab Tatkala। Sunahu Sumukhi Jani Hohu Bihala॥
Samay Paai Vhau Rau Paati Tora। Pujihau Aas Vachan Sat Mora॥
Tab Gokul Mah Gop Sudama। Taasu Bhai Tulasi Tu Bama॥
Krishna Raas Leela Ke Mahi। Radhe Shakyo Prem Lakhi Naahi॥
Diyo Shrap Tulasih Tatkala। Nar Lokahi Tum Janmahu Baala॥
Yo Gop Vah Danav Raja। Shankh Chud Naamak Shir Taja॥
Tulasi Bhai Tasu ki Naari। Param Sati Gun Roop Agari॥
As Dvai Kalp Bit Jab Gayaoo। Kalp Tritiya Janm Tab Bhayaoo॥
Vrinda Naam Bhayo Tulasi Ko। Asur Jalandhar Naam Pati Ko॥
Kari Ati Dvand Atul Baldhama। Linha Shankar Se Sangram॥
Ab Nij Sainy Sahit Shiv Haare। Marahi Na Tab Har Harihi Pukare॥
Pativrata Vrinda Thi Naari। Kou Na Sake Patihi Sanhari॥
Tab Jalandhar Hi Bhesh Banai। Vrinda Dhig Hari Pahuchyo Jaai॥
Shiv Hit Lahi Kari Kapat Prasanga। Kiyo Satitva Dharm Tohi Bhanga॥
Bhayo Jalandhar Kar Sanhara। Suni Ur Shok Upara॥
Tihi Kshan Diyo Kapat Hari Taari। Lakhi Vrinda Dukh Gira Uchari॥
Jalandhar Jas Hatyo Abhita। Soi Ravan Tas Harihi Sita॥
As Prastar Sam Hriday Tumhara। Dharm Khandi Mam Patihi Sanhara॥
Yahi Kaaran Lahi Shrap Hamara। Hove Tanu Pashan Tumhara॥
Suni Hari Turatahi Vachan Uchare। Diyo Shrap Bina Vichare॥
Lakhyo Na Nij Kartuti Pati Ko। Chhalan Chahyo Jab Parvati Ko॥
Jadmati Tuhu As Ho Jadroopa। Jag Mah Tulasi Vitap Anupa॥
Dhagv Roop Ham Shaligrama। Nadi Gandaki Bich Lalaama॥
Jo Tulasi Dal Hamhi Chadh Ihai। Sab Sukh Bhogi Param Pad Paihai॥
Binu Tulasi Hari Jalat Sharira। Atishay Uthat Shish Ur Peera॥
Jo Tulasi Dal Hari Shish Dhaarat। So Sahastra Ghat Amrit Daarat॥
Tulasi Hari Man Ranjani Haari। Rog Dosh Dukh Bhanjani Haari॥
Prem Sahit Hari Bhajan Nirantar। Tulasi Radha Me Naahi Antar॥
Vyanjan Ho Chhappanahu Prakara। Binu Tulasi Dal Na Harihi Pyara॥
Sakal Tirth Tulasi Taru Chhahi। Lahat Mukti Jan Sanshay Naahi॥
Kavi Sundar Ik Hari Gun Gaavat। Tulasihi Nikat Sahasgun Paavat॥
Basat Nikat Durbasa Dhama। Jo Prayas Te Purv Lalaama॥
Paath Karahi Jo Nit Nar Naari। Hohi Sukh Bhashahi Tripurari॥
॥Doha॥
Tulasi Chalisa Padhahi Tulasi Taru Grah Dhari।
Deepdaan Kari Putra Phal Pavahi Bandhyahu Naari॥
Sakal Dukh Daridra Hari Har Hvai Param Prasann।
Aashiya Dhan Jan Ladahi Grah Basahi Purna Atra॥
Laahi Abhimat Phal Jagat Mah Laahi Purna Sab Kaam।
Jei Dal Arpahi Tulasi Tah Sahas Basahi HariRam॥
Tulasi Mahima Naam lakh Tulasi Sut Sukhram।
Manas Chalis Rachyo Jag Mah Tulasidas॥

hindi
english