Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Saraswati Ashtakam

monthly_panchang

॥Saraswati Ashtakam॥

॥Shatanika Uvacha॥
Mahamate Mahaprajna Sarvashastravisharada।
Akshinakarmabandhastu Purusho Dwijasattama॥1॥
Marane Yajjopejjapyam Yam Cha Bhavamanusmaran।
Param Padamavapnoti Tanme Bruhi Mahamune॥2॥
॥Shaunaka Uvacha॥
Idameva Maharaja Prishtavamste Pitamahah।
Bhishmam Dharmavidam Shreshtham Dharmaputro Yudhishthirah॥3॥
॥Yudhishthira Uvacha॥
Pitamaha Mahaprajna Sarvashastravisharadah।
Brihaspatistuta Devi Vagishena Mahatmana।
Atmayam Darshayamasam Surya Kotisamaprabham॥4॥
॥Saraswatyuvacha॥
Varam Vrinishva Bhadram Te Yatte Manasi Vidyate।
॥Brihaspatiruvacha॥
Yadi Me Varada Devi Divyajnanam Prayachchha Nah॥5॥
॥Devyuvacha॥
1
Hanta Te Nirmalajnanam Kumatidhwamsakaranam।
Stotrananena Yo Bhaktaya Mam Stuwanti Manishina॥6॥
॥Brihaspatiruvacha॥
Labhate Paramam Jnanam Yataparairapi Durlabham।
Prapnoti Purusho Nityam Mahamaya Prasadatah॥7॥
॥Saraswatyuvacha॥
Trisandhyam Prayato Nityam Pathedashtakamuttamam।
Tasya Kanthe Sada Vasam Karishyami Na Samshayah॥8॥

॥Iti Shripadmapurane Saraswati Ashtakam Sampurnam॥

2

Saraswati Ashtakam

॥Saraswati Ashtakam॥

॥Shatanika Uvacha॥
Mahamate Mahaprajna Sarvashastravisharada।
Akshinakarmabandhastu Purusho Dwijasattama॥1॥
Marane Yajjopejjapyam Yam Cha Bhavamanusmaran।
Param Padamavapnoti Tanme Bruhi Mahamune॥2॥
॥Shaunaka Uvacha॥
Idameva Maharaja Prishtavamste Pitamahah।
Bhishmam Dharmavidam Shreshtham Dharmaputro Yudhishthirah॥3॥
॥Yudhishthira Uvacha॥
Pitamaha Mahaprajna Sarvashastravisharadah।
Brihaspatistuta Devi Vagishena Mahatmana।
Atmayam Darshayamasam Surya Kotisamaprabham॥4॥
॥Saraswatyuvacha॥
Varam Vrinishva Bhadram Te Yatte Manasi Vidyate।
॥Brihaspatiruvacha॥
Yadi Me Varada Devi Divyajnanam Prayachchha Nah॥5॥
॥Devyuvacha॥
Hanta Te Nirmalajnanam Kumatidhwamsakaranam।
Stotrananena Yo Bhaktaya Mam Stuwanti Manishina॥6॥
॥Brihaspatiruvacha॥
Labhate Paramam Jnanam Yataparairapi Durlabham।
Prapnoti Purusho Nityam Mahamaya Prasadatah॥7॥
॥Saraswatyuvacha॥
Trisandhyam Prayato Nityam Pathedashtakamuttamam।
Tasya Kanthe Sada Vasam Karishyami Na Samshayah॥8॥

॥Iti Shripadmapurane Saraswati Ashtakam Sampurnam॥

Chat btn