• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Shitala Mata Aarti

monthly_panchang

Shri Shitala Mata Ki Aarti

Jai Shitala Mata, Maiya Jai Shitala Mata।
Adi Jyoti Maharani Saba Phala Ki Data॥
Om Jai Shitala Mata...
Ratana Simhasana Shobhita, Shweta Chhatra Bhata।
Riddhi-Siddhi Chanwara Dolaven, Jagamaga Chhavi Chhata॥
Om Jai Shitala Mata...
Vishnu Sevata Thadhen, Seven Shiva Dhata।
Veda Purana Varanata Para Nahin Pata॥
Om Jai Shitala Mata...
Indra Mridanga Bajawata Chandra Vina Hatha।
Suraja Tala Bajavai Narada Muni Gata॥
Om Jai Shitala Mata...
Ghanta Shankha Shahanai Bajai Mana Bhata।
Karai Bhakta Jana Aarti Lakhi Lakhi Harshata॥
Om Jai Shitala Mata...
Brahma Rupa Varadani Tuhi Tina Kala Gyata।
Bkaktana Ko Sukha Deti Matu Pita Bhrata॥
1
Om Jai Shitala Mata...
Jo Jana Dhyana Lagave Prema Shakti Pata।
Sakala Manoratha Pave Bhavanidhi Tara Jata॥
Om Jai Shitala Mata...
Rogon Se Jo Pidita Koi Sharana Teri Ata।
Kodhi Pave Nirmala Kaya Andha Netra Pata॥
Om Jai Shitala Mata...
Banjha Putra Ko Pave Daridra Kata Jata।
Tako Bhajai Jo Nahin Sira Dhuni Pachhatata॥
Om Jai Shitala Mata...
Shitala Karati Jana Ki Tu Hi Hai Jaga Trata।
Utpatti Bala Binashana Tu Saba Ki Mata॥
Om Jai Shitala Mata...
Dasa Narayana Kara Jori Mata।
Bhakti Apani Dijai Aura Na Kuchha Mata॥
Om Jai Shitala Mata...

2

Shitala Mata Aarti

Shri Shitala Mata Ki Aarti

Jai Shitala Mata, Maiya Jai Shitala Mata।
Adi Jyoti Maharani Saba Phala Ki Data॥
Om Jai Shitala Mata...
Ratana Simhasana Shobhita, Shweta Chhatra Bhata।
Riddhi-Siddhi Chanwara Dolaven, Jagamaga Chhavi Chhata॥
Om Jai Shitala Mata...
Vishnu Sevata Thadhen, Seven Shiva Dhata।
Veda Purana Varanata Para Nahin Pata॥
Om Jai Shitala Mata...
Indra Mridanga Bajawata Chandra Vina Hatha।
Suraja Tala Bajavai Narada Muni Gata॥
Om Jai Shitala Mata...
Ghanta Shankha Shahanai Bajai Mana Bhata।
Karai Bhakta Jana Aarti Lakhi Lakhi Harshata॥
Om Jai Shitala Mata...
Brahma Rupa Varadani Tuhi Tina Kala Gyata।
Bkaktana Ko Sukha Deti Matu Pita Bhrata॥
Om Jai Shitala Mata...
Jo Jana Dhyana Lagave Prema Shakti Pata।
Sakala Manoratha Pave Bhavanidhi Tara Jata॥
Om Jai Shitala Mata...
Rogon Se Jo Pidita Koi Sharana Teri Ata।
Kodhi Pave Nirmala Kaya Andha Netra Pata॥
Om Jai Shitala Mata...
Banjha Putra Ko Pave Daridra Kata Jata।
Tako Bhajai Jo Nahin Sira Dhuni Pachhatata॥
Om Jai Shitala Mata...
Shitala Karati Jana Ki Tu Hi Hai Jaga Trata।
Utpatti Bala Binashana Tu Saba Ki Mata॥
Om Jai Shitala Mata...
Dasa Narayana Kara Jori Mata।
Bhakti Apani Dijai Aura Na Kuchha Mata॥
Om Jai Shitala Mata...

Chat btn